نام کتاب:

پراش اشعه ایکس

ناشر:

موسسه انتشارات و چاپ دانشکده فنی دانشگاه تهران

نویسنده:

دکتر محمد اسدی-بهمن اسدی

مترجم:

————–

پراش اشعه ایکس-محمد اسدی-انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد-کتب معماری-متریال معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5