نام کتاب:

مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر مصطفی بهزادفر- دکتر پریسا روشنی- دکتر کیومرث حبیبی- دکتر زهراسادات زرآبادی

مترجم:

___________

مدل انسجام بخشی-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5