نام کتاب:

فناوری ساختمان های پایدار

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

ساهال
پوتهاوالا- نامر تا پال- پارش شاه

مترجم:

احسان بیطرف- آزاده بیطرف- فاطمه عباسی

فناوری ساختمان-متریال معماری-معماری-ساختمان-کتب معماری-متریال
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5