نام کتاب:

شاهراه ها در شاهکارها تجزیه تحلیل و نقد شاهکار های معماری ایران معاصر و جهان

 

ناشر:

انتشارات سروش دانش

نویسنده:

مرتضی صدیق

مترجم:

___________

شاهراه در شاهکارها-متریال معماری-کتب معماری-مرتضی صدیق-سروش دانش
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5