نام کتاب:

راهنمای طراحی شهری تکنیک های و روش های عملی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

شرکت ری گیندرز و همکاران

مترجم:

رضا بصیری مژدهی- پروانه ژاله رجبی

راهنمای طراحی شهری-متریال معماری-کتب معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5