نام کتاب:

دیپلماسی شهری نقش رو به رشد شهرها در سیاست بین­المللی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

ون در پلوآیم- جان ملیسن

مترجم:

سیدمسلم سیدالحسینی- هاله شالچی توکلی

دیپلماسی شهری-متریال معماری-کتب معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5