نام کتاب:

تضاد و تباین در بافت تاریخی ساماندهی بافت تاریخی در راستای توسعه صنعت گردشگری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

المیرا فرجی- مائده غلامی

مترجم:

___________

تضاد و تباین-متریال معماری-معماری-متریال-کتب معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5