نام کتاب:

ایستایی و فن ساختمان-جلد اول

ناشر:

انتشارات دانشگاه پارس

نویسنده:

محمود گلابچی-مجتبی امیری

مترجم:

————–

ایستایی و فن ساختمان-انتشارات دانشگاه پارس-کتب معماری-متریال معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5