نام کتاب:

گرافیک های طراحی شهری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

بالی میدا- نیل پارکین- دیوید استوارت والتون

مترجم:

دکتر امیر شکیبامنش- دکتر مهشید قربانیان

گرافیک شهری-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5