فهرست مدرسین

دکتر بهروز پوراحمدی

دکتر بهروز پوراحمدی

مدرس دوره پرسپکتیو و طراحی

دکتر مرتضی صدیق

دکتر مرتضی صدیق

مدرس دوره اسکیس،راندو و درک و بیان

مهندس وحید جوادی فر

مهندس وحید جوادی فر

مدرس دوره آشنایی با مفاهیم فروش

الناز قائمیان

الناز قائمیان

مدرس دوره رویت و فوتوشاپ

مهندس علی ویسی

مهندس علی ویسی

مدرس دوره کروکی و اسکیس

مهندس مصطفی شادکام

مهندس مصطفی شادکام

مدرس دوره خلق فرم