نام کتاب:

نظریه های تحول گرا در ساختار مدیریت و برنامه ریزی شهری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر سعید امان­پور- هادی علی­زاده

مترجم:

___________

نظریه های تحول گرا-متریال معماری-معماری-کتب معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5