نام کتاب:

میادین شهری از معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

محمد آسیابی     

مترجم:

___________

طراحی شهری -کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5