نام کتاب:

مبانی برندسازی شهری و تأمّلی بر تبیین الگوی راهبردی تحقّق برند شهر ایرانی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر آرین مینایی

مترجم:

___________

مبانی برند سازی-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5