نام کتاب:

مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر محمدرضا بمانیان- دکتر هادی محمودی نژاد

مترجم:

___________

گردشگری روستایی-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5