نام کتاب:

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

پروفسور محمدرضا پورجعفر- دکتر هادی محمودی نژاد

مترجم:

___________

طراحی شهری -کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5