نام کتاب:

طراحی شهری از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

هادی محمودی نژاد- علیرضا صادقی

مترجم:

___________