نام کتاب:

خیابان جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

ویکاس مهتا

مترجم:

اکبر عبداله زاده طرف و همکاران

خیابان-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5