نام کتاب:

حکمروایی خوب شهری رهیافتی نوین به اقتصاد و مدیریت شهری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

حسین محمدپور زرندی- سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

مترجم:

___________

حکمروایی خوب شهری-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5