نام کتاب:

بهترین تجارب پایداری اجتماعی در مناطق تاریخی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

اسکان بشر سازمان ملل متحد

مترجم:

راحله اختراعی- الهه ذوقی حسینی- مصطفی نوروزی

بهترین تجارب-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5