نام کتاب:

برنامه ریزی زمین و مسکن و طراحی الگوی ایرانی اسلامی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

مهسا هدایتیان- سهیل خسرونژاد

مترجم:

____________

برنامه ریزی زمین-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5