نام کتاب:

بازنگری بر شهرهای پایدار قابل دسترس، سبز و عدالت محور

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دیوید سیمون

مترجم:

روح اله عشریه- مجتبی کوده حاتمیان-یوسف حضرتی لیلان

بازنگری بر شهرهای پایدار-متریال معماری-کتب معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5