پارادایم های پردیس

نام کتاب: پارادایم های پردیس ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی نویسنده: آزاداه شاهچراغی مترجم: __________ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

انگاره های معمارانه منظر

نام کتاب: انگاره های معمارانه منظر ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی نویسنده: آزاداه شاهچراغی-علیرضا بندرآباد مترجم: __________ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

محاط در محیط

نام کتاب: محاط در محیط ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی نویسنده: ازاداه شاهچراغی-علیرضا بندرآباد مترجم: __________ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

طراحی مسکن آینده با پیشرفت تکنولوژی

نام کتاب: طراحی مسکن آینده با پیشرفت تکنولوژی ناشر: انتشارات اول و آخر نویسنده: امید پیکانی مترجم: __________ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری

نام کتاب: اصول وکاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد واحد نجف آباد نویسنده: دکتر محمد اسدی مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

پراش اشعه ایکس

نام کتاب: پراش اشعه ایکس ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشکده فنی دانشگاه تهران نویسنده: دکتر محمد اسدی-بهمن اسدی مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

ایستایی وفن ساختمان-جلد دوم

نام کتاب: ایستایی و فن ساختمان-جلد اول ناشر: انتشارات دانشگاه پارس نویسنده: محمود گلابچی-مجتبی امیری مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5