کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری

نام کتاب: اصول وکاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد واحد نجف آباد نویسنده: دکتر محمد اسدی مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

پراش اشعه ایکس

نام کتاب: پراش اشعه ایکس ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشکده فنی دانشگاه تهران نویسنده: دکتر محمد اسدی-بهمن اسدی مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

ایستایی وفن ساختمان-جلد دوم

نام کتاب: ایستایی و فن ساختمان-جلد اول ناشر: انتشارات دانشگاه پارس نویسنده: محمود گلابچی-مجتبی امیری مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

ایستایی و فن ساختمان-جلد اول

نام کتاب: ایستایی و فن ساختمان-جلد اول ناشر: انتشارات دانشگاه پارس نویسنده: محمود گلابچی-مجتبی امیری مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5

طراحی معماری بایونیک

نام کتاب: ساختارهای زیستی و ریاضیات در طراحی معماری بایونیک ناشر: انتشارات دانشگاه پارس نویسنده: محمود گلابچی-مهرداد معنوی-شادی جهانگیری مترجم: ————– Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Share on email Share on telegram  5/5